ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť NEXIMOS s.r.o., so sídlom Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica , IČO: 51863057, DIČ: 2120814212, IČ DPH: SK2120814212, email: info@neximos.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k vybaveniu vašej objednávky. Sú nimi najmä titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách ,kontaktná osoba,tel. č.,email. Ak navštívite našu web stránku, budeme získavať a využívať vašim súhlasom aj cookies.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne k tomu, aby sme zaevidovali a vybavili vašu objednávku a splnili si zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. Ako nášho zákazníka vás môžeme osloviť s reklamnými ponukami aj bez súhlasu.
Pokiaľ nám dáte súhlas na zasielanie newslettera, budeme vám zasielať informácie o akciách a novinkách na váš email.

Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ ste náš zákazník, môžeme vás informovať o akciách a zľavách na naše produkty a služby, bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o akciách a zľavách, môžete to kedykoľvek namietať na info@neximos-com.

 

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať prihlásením sa na newsletter alebo zakliknutím príslušného checkboxu.

 

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

  • zaslaním oznámenia na email info@neximos.com,
  • zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru,
  • zaslaním oznámenia poštou na adresu NEXIMOS s.r.o. , Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovaru a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

 

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. dopravca alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona, napr. daňový úrad či SOI.
Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú:

– externá účtovníctva firma.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Objednávky a iné dokumenty súvisiace s uzatvorením zmluvy uchovávame po dobu 5 rokov. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely, spracúvame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov. Cookies uchovávame po dobu 13 mesiacov až 2 rokov.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny – USA v súvislosti s využívaním služieb Google a Facebook, Instagram a Sendinblue.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@neximos.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Používame tie služby Google Analytics, Adwords, Instagram,Facebook a Sendinblue

 

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 16.12.2019.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.